OBCHODNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Úvod OBCHODNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

 

Dodávateľ:

 

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť STAPEX Trade s.r.o., so sídlom Rázusova 800/12, 949 01 Nitra , IČO: 45 473 901, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro , vložka číslo : 22828/P.

 

Objednávateľ:

 

Akákoľvek  fyzická,  alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony

 

Objednávateľ objednáva u dodávateľa tovar, službu podľa jeho želania prostredníctvom zmluvy na diaľku a vyslovene súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

 

I.       Objednávanie tovaru a dodanie tovaru

 

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na tejto našej webovej stránke.
 2. Pri objednávaní cez internet prosím uveďte nasledujúce údaje

 

a)      Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 

b)      Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte názov podnikateľa, sídlo (miesto podnikania), IČO a DIČ.

 

 1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.
 2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní v čase od 09:00 hod. do 18.00 hod, o presnom dni expedície Vás budeme informovať e-mailom.
 3. Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred informujeme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty.
 4. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný v takomto prípade poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny vopred alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 5. Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom zmluvného prepravcu. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu súhlasu právo predať zmluvnému prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón (mobilné číslo).

II.   Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

      /Formulár na odstúpenie od zmluvy :  stiahni TU !

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 2. Objednávateľ, ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, prosím zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
 3. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu našej spoločnosti. Tovar nám prosím, neposielajte dobierkou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnej výške kupujúci.
 4. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený, nespotrebovaný (čiastočne), vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
 5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci vráti objednaný tovar z dôvodu odstúpenia od zmluvy poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcemu odoslaný, je odstúpenie od zmluvy neplatné.
 6. Predávajúci sa zaväzuje v prípade platného odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.
 7. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

 

a)      Tovar je mechanický poškodený

 

b)      Tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom stave

 

c)      Tovar nie je kompletný (v rátane príslušenstva, ak bol k nemu dodaný)

 

 1. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.
 2. Tovar nám prosím, neposielajte dobierkou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poslať doporučenou zásielkou a poistiť.

 

III. Cena

 

 1. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov a dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

IV. Platobné podmienky

 

 1. Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu.
 2. Platba vopred / prevod na účet – podmienkou expedície objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 3. Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail kupujúceho v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu.

 

 

 

V.    Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

 


 

VI. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana je upravená v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 


 

VII. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú zmluvným dopravcom (kuriérom), prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od zmluvného dopravcu (kuriéra) a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

 1. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím tovaru od zmluvného dopravcu (kuriéra) a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku nepreberať a poškodenie tovaru zaznamenať do dokladu o prevzatí tovaru.
 2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru alebo poškodenie tovaru zavinené zmluvným dopravcom (kuriérom) je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka zmluvného prepravcu (kuriéra).
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi zmluvného dopravcu (kuriéra), nebudú predávajúcemu uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

VIII. Objednávateľ po odoslaní objednávky môže obdŕžať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať písomne, mailom alebo telefonicky u predávajúceho.

 

 

 

IX. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky riadne prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

X.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke http://www.e-odvlhcovace.sk/

 

 

XI. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom info@stapex.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.11.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


 

Copyright 2016 - 2024 © http://ohrievacemaster.sk/